دکتر امیراحمدی دکتر امیراحمدی
021 8888 4006
مدت بیهوشی در جراحی لاغری چقدر است؟